سی زا : نشستن به حالت دو زانو

خاتمه دادن  کلاس هم آداب خاصی را دارا است سی زا نشستن در پایان کلاس به این معنیست که برای خاتمه کلاس مربی جلوتر از همه ی شاگردان حالت سی زا مینشیند و بقیه ی شاگردان هم به همان صورت به ترتیب کمربند ازسمت راست مینشینند وبا سنسی با گفتن ماکسو چشم های خود را می بندند و به تمام کارهایی که در طول کلاس انجام داده اند فکر می کنند  وبا گفتن ماکسویامه یعنی پایان تمرکز  چشمان رو باز می کنند و به سنسی و شاگرد ارشد احترام می گذارند و کلاس به اتمام می رسد.

منبع : کیوکوشین ماتسوشیما - شیهان محمودیان |سی زا
برچسب ها : کلاس